Town of Anthony, Texas

Council Seat 5

Eduardo Chavez

E-Mail: echavez@townofanthony.org

Mail: PO BOX 1269 Anthony, Texas 79821

Town of Anthony, Texas

Town of Anthony, Texas